Dec 26

2021

December 26, 2021

The Wisdom of God

Preacher: Bob Smart Scripture: Matthew 2:1–12 Series: Christmas

Dec 19

2021

December 19, 2021

Singular Offspring

Preacher: Tim Trouten Scripture: Galatians 3:15–29 Series: Christmas

Dec 12

2021

December 12, 2021

The First Promise of Christmas

Preacher: Bob Smart Scripture: Genesis 3:15 Series: Christmas